نوشته ها

برچسب: سیستم ملیاتی

شیراز صبا مالیات
اخبار حسابداری
حسین ذوالنوریان

آیا سیستم مالیاتی ایران میتواند از عهده مالیات های جدید بر بیاید؟

در حالی که این نسبت در کشورهای دنیا حدود سی درصد بطور متوسط می باشد. دلایل زیادی را می توان اقامه کرد که چرا سیستم مالیاتی ایران کارآیی لازم نداشته است. بنا به این دلایل که در زیر به آن اشاره می شود نمی توان در روزگار وانفسای کنونی تحریم های شدید و کسری بودجه بالای دولت دل به افزایش بالای درآمدهای مالیاتی در کوتاه مدت داشت، که در اینصورت بتوان جبران کسری بودجه مناسبی داشت و جایگزینی بر درآمدهای نفتی تعریف کرد. دلایل مزبور به شرح است:

بیشتر بخون »